Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä
Huiskula Oy (y-tunnus 0576858-8)
Huiskulantie 52
20380 Turku
Puh. 050 440 8515

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
 
Eppu Rantanen
20380 Turku
Puh. 040 750 0944
Email: eppu.rantanen[a]huiskula.fi

3. Rekisterin nimi
Huiskula Tilavuokrauksen asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin pitämisen peruste 
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. 

6. Rekisterin sisältämät tiedot 
Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, yrityksen nimi, henkilötunnus, y-tunnus, yrityksen yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisterinumero, asiakasnumero, laskutustiedot ja asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot esim. tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista sekä web-lomakkeiden täytöistä. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään asiakastietolomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla, kasvokkain tavattaessa sekä palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista. 

8. Evästeet 
Katso evästekäytäntö sivu 

9. Tietojen luovutus 
Huiskula Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella tai voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa. 

10. Tietojen säilytys 
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

11. Rekisterin suojaus 
Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Huiskula-konsernissa ja mahdollisten yhteistyökumppanien osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot. 

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus 
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Huiskula Oy, Eppu Rantanen, PL 5, 20381 Turku. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Huiskula Oy, Eppu Rantanen, Huiskulantie 52, 20380 Turku 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Huiskula Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja lain sallimissa puitteissa. Mikäli rekisteröity näin päättää, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme.